Friday, November 10, 2006

POSTCARD - CHICAGO - MERCY HOSPITAL - 1906